Snižte rizika s NOW BOZP

BOZP

Outsourcing | Školení zaměstnanců | Dokumentace

Komplexní služby v oblasti BOZP a PO
a činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

Zajistíme vám kompletní servis
v oblasti BOZP

01

Bezpečnost
práce

Provedeme důkladnou analýzu vašich potřeb, připravíme kompletní dokumentaci BOZP, provedeme školení vašich zaměstnanců a nastavíme efektivní procesy.

02

Požární
ochrana

Provedeme důkladnou analýzu situace ve Vaší firmě, vypracujeme kompletní dokumentaci požární ochrany, provedeme školení vašich zaměstnanců a navrhneme účinná opatření pro zvýšení požární bezpečnosti.

03

Kontroly
BOZP a PO

Pokud nastane kontrola ze strany správního orgánu, připravíme vaše pracoviště a dokumentaci požární ochrany a BOZP. Společně s vámi se aktivně zúčastníme kontrol na pracovišti, abychom zajistili jejich hladký průběh.

Máme řešení pro  povinný systém BOZP 

Pavel Borovský • CEO • NOW BOZP

"Jsem hrdý na to, že naše BOZP a PO řešení nejenže chrání životy, ale také posiluje výkonnost a spolehlivost firem."

Poskytneme Vám komplexní služby v oblasti BOZP a PO a činnost koordinátora BOZP na staveništi.

Zajistíme a ošetříme Vám všechny povinností v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny práce a s tím související provádění všech odborných školení. Rozsah služeb vždy přizpůsobíme Vašim požadavkům, a to formou smluvní spolupráce, nebo pouze občasného řešení Vašich požadavků. Působíme a zasahujeme od malých provozoven až po průmyslové podniky s několika stovkami zaměstnanců.

Smyslem a cílem systému BOZP je prevence před ohrožením a poškozením zdraví či života zaměstnance při vykonávání jeho pracovních povinností.

Povinnost zavedení systému BOZP je dána legislativou. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné pracovní podmínky a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Každý zaměstnavatel je povinen zpracovat kategorizaci prací. Dále je zaměstnavatel povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a odstraňovat zjištěné nedostatky. Povinností zaměstnavatele je také vedení a aktualizace dokumentace BOZP a zajistit smluvního poskytovatele pracovně-lékařské péče. V neposlední řadě má zaměstnavatel za povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto každoročně aktualizují a doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce.

Povinnost zavedení systému PO je dána legislativou. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí plnit povinnosti v požární ochraně ve všech prostorách, které užívají k provozování své činnosti.

Pro zabezpečení požární ochrany je podstatné správné začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí. Na základě zařazení do kategorie provozovaných činností je nutné mít zpracovanou příslušnou dokumentaci požární ochrany a vést příslušné záznamy (například: požární kniha, zprávy z revizí).

Zaměstnavatel má povinnost zajistit zpracování dokumentace požární ochrany a udržovat ji aktuální a zabezpečit svým zaměstnancům požadované skolení požární ochrany.

Zaměstnavatel je také povinen vytvářet podmínky pro hašení požárů. Pro záchranné práce, musí obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Dále je povinen dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností a označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

Co je BOZP

V odborné literatuře můžete nalézt různé definice v závislosti na úhlu pohledu na zajištění bezpečnosti práce, jako například:

"Soubor technických, organizačních a výchovných opatření, která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se minimalizovalo ohrožení nebo poškození lidského zdraví."

BOZP tvoří celá řada oblastí a problematik.

Seznamujeme Vás s těmi klíčovými:

- management rizik – vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, kategorizaci prací
- technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy
- hygienu práce
- zakázané práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců
- bezpečnost vyhrazených elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení
- pracovnělékařské služby – kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení atd.
- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů
- ergonomie pracovišť a míst výkonu práce
- bezpečnostní značení a signály
- školení zaměstnanců a dalších osob
- pracovní úrazovost a o nemoci z povolání.

Do problematiky zajištění BOZP se též prolíná požární ochrana, krizový management a ochrana životního prostředí u zaměstnavatele.

Základní povinnosti zaměstnavatele v BOZP :

ZAJISTIT ŠKOLENÍ BOZP a PO

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany jsou povinná pro všechny zaměstnance. Provádí se před nástupem na pracovní pozici a dále pak opakovaně v pravidelných intervalech. Předmětem školení BOZP by mělo být seznámení s riziky práce na pracovišti, ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnance. Předmětem školení PO by mělo být seznámení s nebezpečím vzniku požáru při činnostech, které jsou spojeny s místem výkonu jejich práce.

ZPRACOVAT A VÉST DOKUMENTACI BOZP a PO

Dokumentace BOZP a PO je soubor dokumentů, zajišťující prevenci před riziky z pracovní činnosti a ochranou před požárem. Pro každou společnost je povinná a vždy vypracovaná na míru.

VYBAVIT PRACOVIŠTĚ POŽÁRNÍM ZAŘÍZENÍM

Pracoviště musí mít určen stupeň požárního nebezpečí. Pracoviště je prostorem, který je povinně vybaven prostředky pro zdolávání požáru. Mezi základní vybavení patří požární uzávěry, požární vodovody, požární hasicí přístroje – PHP, elektronické hasicí přístroje – EPS aj.

DOKUMENTOVAT A ZAJISTIT PREVENCI PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

Zaměstnavatel je povinen zřídit a vést Knihu úrazů, ve které se evidují všechny úrazy, které se zaměstnancům stanou v rámci pracovní činnosti. Tyto úrazy je nutné prošetřit, zdokumentovat a nahlásit na příslušná místa, a dále je zaměstnavatel povinen přijímat opatření proti opakování úrazu.

POSKYTNOUT OOPP

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), a to v případech, nelze-li možná rizika jejich práce odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v organizaci práce.

INSTALOVAT BEZPEČNOSTNÍ SIGNÁLY A ZNAČENÍ

Vizuální komunikace a bezpečnostní značení pracovišť slouží jako prostředek pro komunikaci informací o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a požární ochraně. Patří mezi ně např. výstražné cedulky, zákazové značky, označení východů nebo světelné či zvukové signály.

ZAJISTIT ROČNÍ PROVĚRKY BOZP a PO

Nejméně jednou ročně je zaměstnavatel povinen organizovat prověrku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a preventivní kontrolu požární ochrany na všech svých pracovištích.

ZAJISTIT PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY (PLS)

Každý zaměstnanec se před nástupem na pracovní pozici musí podrobit lékařské prohlídce u registrujícího lékaře, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování PLS. Prohlídka se opakuje dle pracovního zaměření a věku zaměstnance.

PROVÁDĚT ÚDRŽBU A REVIZE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Podle provozních činností je dále zaměstnavatel povinen provádět revize a kontroly zařízení, jakými jsou například revize elektrických spotřebičů, regálů, žebříků, strojů a technických zařízení. Plán revizí se definuje a provádí podle konkrétního provozu a používání zařízení.

Zajímáte se o profesionální řešení v oblasti BOZP a PO?

Rádi Vám pomůžeme

NOW BOZP

Komplexní služby v oblasti BOZP a PO
a činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

© Copyright 2024 NOW BOZP - Všechna práva vyhrazena